Bashkëpronësia e Pronës

Bashkëpronësia e Pronës është një formë blerjeje e huazuar nga Europa ku dy ose më shumë bashkëpronarë investojnë në sasi të ndryshme mbi çmimin në një pronë në Green Coast.

Të drejtat dhe detyrimet e investitorëve burojnë dhe zbatohen në bazë të përqindjes së investimit. Çdo investitor/pronar zotëron pronësi mbi njësinë në porporcion me sasinë e investimit.