KARRIERA


Green Coast, pjesë e Balfin Group, është një ndër kompanitë më të mëdha në fushën e turizmit në Shqipëri.
Green Coast punëson njerëz të kualifikuar në fusha të ndryshme, të cilët kanë si parim profesionalizmin, përkushtimin dhe dëshirën për t’u përballur me çdo sfidë.
Çdo punonjës i yni përfaqëson kapitalin kryesor, për të cilin kompania investon në mënyrë të vazhdueshme me trajnime dhe promovime, për të rritur zhvillimin profesional dhe personal.
Integriteti, puna në grup, komunikimi, dëshira për të realizuar gjithnjë e më shumë, janë pikat tona të përbashkëta. Ne jemi gjithnjë në kërkim të talenteve. Për çdo informacion ose mundësi bashkëpunimi, ju ftojmë të na kontaktoni në: hr@greencoast.al.

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë Veriore, Malin e Zi dhe Holandë, me afërsisht 6’000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën etj. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja,
punësimit dhe investimeve sociale.
Kompania Green Coast pjesë e Grupit Balfin është e fokusuar në projektimin, ndërtimin, vënien në shfrytëzim, administrimin, mirëmbajtjen, operimin e Resorteve Turistike, zhvillimin e objekteve dhe fshatrave turistike dhe njësive të hotelerisë.

Pozicioni: Inxhinier Ndërtimi në Projektim
Departamenti: Arkitekturës dhe Inxhinierisë
Vendndodhja: Tiranë

Përmbledhja e Pozicionit: Inxhinieri i Ndërtimit, si pjesë e grupit të projektimit, mbështet menaxherin dhe grupin e projektimit, në detyrat e përditshme që kanë si objekt: grumbullimin e informacionit mbi ecurinë e projekteve të ndryshme të zbatimit; vlerësimin e përputhshmërisë së projekteve teknike me lejet e miratuara, kushtet teknike të projektimit (KTP) dhe me kushtet teknike të zbatimit (KTZ); kontrollin e preventivave dhe grafikëve të punimeve; hartimin e raporteve periodike mbi ecurinë e projekteve etj.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

• Grumbullon informacion dhe kontrollon ecurinë e projektit dhe punimeve të ndërtimit në përputhje me kontratat e sipërmarrjes, projektin, preventivin, grafikun e punimeve, specifikimet teknike, KTP, KTZ dhe kushteve të sigurisë së shëndetit në punë;

• Kontrollon dhe vlerëson përputhshmërinë e projekteve konstruktive të hartuara nga projektues të jashtëm, interpreton llogaritjen e strukturave dhe kërkon revizionime sipas rastit;

• Kontrollon përputhshmërinë e projekteve dhe detajeve (identifikon mospërputhjet mes projekteve arkitektonike – konstruktive – instalimeve elektrike – instalimeve HVAC – KUZ – KUB dhe infrastrukturës inxhinierike nëntokësore), përfshirë rishikimin e detajeve dhe dhënien e zgjidhjeve teknike për zbatim, përfshirë detajimin konstruktiv dhe arkitektonik të elementëve të ndryshëm;

• Azhornon grafikun e punimeve sipas projektit dhe planit të organizimit, në bashkëpunim me grupin e projektimit;

• Përgatit raportet periodike (mujore/javore) duke evidentuar problematikat e projektit dhe ecurinë përkatëse të fazave të zbatimit;

• Kontrollon në mënyrë periodike kostot e projektit, në përputhje me preventivin si dhe identifikon dhe llogarit volumet, për zërat e preventivit dhe zërat e punimeve të reja ose të paparashikuara në preventiv;

• Asiston menaxherin në marrëdhëniet e bashkëpunimit me stafin e departamenteve të tjera në funksion të projektit;

• Konsulton arkitektët për skemat konstruktive në fazat e para të konceptimit të projektit;

• Konsulton grupin e projektimit në analizat tekniko-financiare të përcaktimit të materialeve e detajeve në mënyrë që projekti të realizohet brenda buxhetit;

• Detyra të tjera që i ngarkohen nga menaxheri i departamentit.

Edukimi: Të zotërojë diplomë nivel Master në Inxhinieri Ndërtimi/ Profili Strukturist

Kualifikime të tjera:

• Të ketë eksperiencë pune nga 5-7 vjet në të njëjtën fushë;

• Aftësi për të lexuar, analizuar dhe shpjeguar projektet, korrespondencat e biznesit, kontratat, procedurat dhe manualet teknike;

• Aftësi për të menaxhuar projekte dhe kontrata të ndryshme specifike që përfshihen në projekte ndërtimi;

• Aftësi për të prezantuar në mënyrë sa më efikase problematikat, komunikim i shkëlqyer verbal dhe me shkrim, përgatitje raportesh etj.;

• Të ketë iniciativë dhe fleksibilitet lidhur me orarin e punës;

• Principet dhe praktikat në përdorimin e programeve kompjuterike (CAD, EXCEL, MS-PROJECT (ose PRIMAVERA) etj.);

• Përbën përparësi njohja e Revit dhe programeve të tjera kompjuterike “BIM”;

• Aftësi shumë të mira projektuese, menaxhuese, organizative, planifikuese, dhe komunikuese.

Mënyra e aplikimit: Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në e tyre dhe letrën e motivimit në adresën hr@greencoast.al me subjekt GC_IN0422.

Afati i dorëzimit: 11/05/2022

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.